TILDELINGSREGLER

Alle kan søke om medlemskap og tildeles båtplass. (Nytt punkt årsmøte 2013)

 

Aktive fiskere i manntallets A og B blad skal ha første prioritet ved tildeling av kommunale plasser. De skal ikke betale innskudd, men årlig leie betales i henhold til båtforeningens leiesatser.

Ut over dette foregår tildeling av ledige plasser til den som har lengst ansiennitet. Ved lik ansiennitet fordeles plassene etter loddtrekning. Den som er tildelt fast båtplass i Oksfjord Båthavn plikter å være medlem i foreningen, og plikter å følge de vedtekter og regler som fastsettes av båtforeningen. Ingen kan ha mer enn en båtplass i kommunal båthavn. Den som har høvelig plass for sin båt et annet sted i kommunen, kan ikke uten videre regne med å få plass i foreningens båthavn. Antall vinter-/opplagsplasser i båthavna fastsettes av båtforeningen. Båteiere som er tildelt båtplass har fortrinnsrett til vinteropplag på foreningens opplagsplass. Båtplasseieren må være eier og bruker av den båten det er tildelt plass for og båten må være ansvarforsikret i eierens navn.

 

TAP AV TILDELT BÅTPLASS

Båtplasseiere som i løpet av 2 år ikke benytter tildelt båtplass mister sin ansiennitet, og overføres til venteliste for båtplassøkere. Båtforeningen kan i spesielle tilfeller etter søknad, gi dispensasjon for en lengre periode. Båtplasseiere som ikke har innbetalt medlems- og båthavnavgiften innen den fastsatte innbetalingsfrist, kan ikke påregne å få båtplass det påfølgende år. Annet mislighold, brudd på regler eller brudd på båtforeningens vedtekter kan også medføre tap av ansiennitet eller tap av båtplass.

PRISER

Innskudd kr 4000.- pr breddemeter
Solidaritetsavgift for nye medlemmer kr 1000.- 

Leie pr år pr breddemeter kr. 1000.-

Tilfeldig leie pr breddemeter kr. 2200.-

 

UTLÅN AV BÅTPLASS

1. All utleie styres av Oksfjord Båtforening, avgift betales fra første dag.

 

2. Alle båter som fortøyes i båtforeningens bryggeanlegg eller bøye, skal registreres hos båtforeningen, med båttype, størrelse og eiers navn.

 

FORKJØPSRETT AV BÅTPLASS

Ved oppsigelse av båtplass har båtforeninga forkjøpsrett til samme pris som plassen ble solgt for. Depositumet blir refundert ved videre salg av båtplassen. Har båtplasseier ikke hatt egen båt i plassen sin de 2 siste år, trer båtforeningens disposisjonsrett i kraft, dersom ikke annet er avtalt.

 

OPPSIGELSE AV BÅTPLASS (Nytt punkt årsmøte 2014)

Oppsigelse må skje skriftlig eller ved epost før årsskiftet. Oppsigelsen må inneholde dato får når båtplassen er tilgjengelig for båtforeningen, om medlemskapet i båtforeningen og KNBF skal beholdes eller avsluttes. Innbetalt kontingent for medlemskap i OBF og KNBF og leie tilbakebetales ikke for oppsigelses året. Når innskuddet blir tilbakebetalt blir også leie avregnet pr. påbegynt måned.

 

INTERN BYTTE AV BÅTPLASS (Nytt punkt årsmøte 2014)

Den som ønsker å bytte plass, betaler innskudd for den nye plassen.

 

Nå er hans plass til salgs og får innskuddet refundert når hans gamle båtplass blir solgt.